Кандидатът за член в АТСДБ  подава  писмена молба до Управителния съвет, в която  декларира, че е запознат с разпоредбите на настоящия устав. Молбата се подкрепя от писмени препоръки от двама члена на АТСДБ. Кандидатите, юридически лица , представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в асоциацията.Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на Общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на Общото събрание.