Нови членове се приемат по решение на Управителния съвет. Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат с разпоредбите на настоящия устав и го приема. Молбата се подкрепя от писмени препоръки от двама члена. Кандидатите, юридически лица, представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в асоциацията.

Управителният съвет, в 7 дневен срок от постъпването на молбата, е длъжен да я предостави на електронната поща на всички членове на асоциацията, които могат в 14 дневен срок от получаването да изразят становище по нея. Ако във връзка с една молба постъпят становища, които съдържат възражения по приемането на новия член от повече от 1/3 от всички членове на асоциацията, Управителният съвет е длъжен да вземе решение относно приемането на новия член, едва след като въпросът бъде обсъден на следващото общо събрание на асоциацията.