АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА СТОКИ ЗА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ

 

 

 У   С   Т   А   В

 

6 февруари 2016 год.

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. Асоциацията на търговците на стоки за детето в България е доброволно, самоуправляващо се, самофинансирана се, независимо, непартийно, професионално браншово сдружение, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията е отделна от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на направените доброволни вноски.

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

Чл. 2. Асоциацията осъществява дейността си под наименованието "АСОЦИАЦИЯ НА TЪРГОВЦИТЕ НА СТОКИ ЗА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ", което може допълнително да се изписва и на чужд език. Всяко писмено изявление от името на асоциацията ще съдържа нейното наименование, седалище, адрес данни за регистрация, вкл. БУЛСТАТ номер.

 

 

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

 

Чл. 3. Седалище и адрес на управление на асоциацията са:

София, п.к. 1618,

район р-н Витоша,

ж.к. Манастирски ливади - запад,

ул. „Христо Иванов Големия" № 9, вх. 1, ет. 1, ап. 6

 

 

ЦЕЛИ

 

Чл. 4. Асоциацията има за цел:

(1) Да обединява и координира дейността на търговците на стоки за детето в България.

(2) Да защитава общите професионални и социални интереси на членовете си.

(3) Да съдейства на съответните държавни органи при разработване на нормативни актове, концепции, прогнози и програми за развитие на пазара на стоките за детето.

(4) Да налага колегиалната етика и лоялната конкуренция като норма на поведение сред членовете си.

(5) Да работи за повишаване на квалификацията и професионалната подготовка на членовете си.

(6) Да осъществява контакти и сътрудничи с подобни професионални общности извън страната.

 

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

Чл. 5. Средствата, с които асоциацията ще постига своите цели са:

Комплексна дейност на оперативните комисии на управителния съвет:

помирителна, по законодателните инициативи, социална, за връзки с обществеността, квалификация на кадрите, международна дейност и т.н.

 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 6. Асоциацията осъществява дейност в полза на членовете си.

 

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 7. Предметът на дейност на асоциацията е: организационна, информационна, социална, квалификационна дейност.

 

 

ЗАДАЧИ

 

Чл. 8. Задачите на асоциацията са:

(1) Да създаде и поддържа механизми за уреждане на професионални спорове и конфликти между членовете на асоциацията и такива между членовете и нечленуващи в нея лица.

(2) Да създаде, поддържа и развива система на защита на интересите на членовете си и целия бранш пред интересите на чужди компании и магазинни вериги, застрашаващи местните субекти в търговията със стоки за детето.

(3) Да организира срещи, дискусии, семинари, търговски изложения и др. мероприятия по важни професионални теми.

(4) Да защитава социалните и професионалните интереси на членовете си съвместно със синдикални и др. професионални организации.

(5) Да създаде и развива информационна банка, свързана с търговията със стоки за детето.

(6) Да подпомага членовете си при започване и развиване на дейността си, . както и при участия в търговски публични мероприятия в страната и чужбина.

(7) Да организира паричен фонд и др. форми на помощ /материална, правна, консултантска и др./ за членовете си.

(8) Да популяризира дейността на асоциацията.

 

 

СРОК

 

Чл. 9. Асоциацията не е ограничена със срок.

 

 

ЧЛЕНСТВО

 

Чл. 10. Членове на асоциацията могат да бъдат всички лица, които желаят да се ползват от дейността и, и работят в областта на търговията на стоки за детето.

 

 

 

 

ПРИДОБИВАНЕ НАЧЛЕНСТВО

 

Чл. 11. (1). Членството в асоциацията е доброволно.

(2). Учредителите на асоциацията са по право негови членове.

(3). Нови членове се приемат по решение на Управителния съвет. Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат с разпоредбите на настоящия устав и го приема. Молбата се подкрепя от писмени препоръки от двама члена. Кандидатите, юридически лица, представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в асоциацията.

(4). Управителният съвет, в 7 дневен срок от постъпването на молбата, е длъжен да я предостави на електронната поща на всички членове на асоциацията, които могат в 14 дневен срок от получаването да изразят становище по нея. Ако във връзка с една молба постъпят становища, които съдържат възражения по приемането на новия член от повече от 1/3 от всички членове на асоциацията, Управителният съвет е длъжен да вземе решение относно приемането на новия член, едва след като въпросът бъде обсъден на следващото общо събрание на асоциацията.  

(5). Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

(6). Новоприетите членове на асоциацията дължат встъпителна вноска, размерът на която се определя по решение на общото събрание на асоциацията, а срокът й за внасяне е до 60 дни, след решението за приемане на нов член.

(7). Новоприетите членове могат да бъдат освободени от задължението да направят встъпителна вноска по решение на общото събрание на асоциацията.

(8). За новоприетите членове размерът на годишния членски внос през първата година на членството е пропорционален на броя оставащи месеци от годината, считано от месеца, следващ този, през който членът е приет.

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Чл. 12. Членовете на Асоциацията имат следните права:

- да участват в управлението на асоциацията,

- да бъдат информирани за нейната дейност,

- да ползват имуществото и, но само доколкото това е свързано с

- упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи,

- да се ползват от резултатите от дейността на сдружението съгласно

- разпоредбите на този устав

Чл. 13. Членовете на асоциацията са длъжни:

- да спазват разпоредбите на този устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на асоциацията,

- да участват в дейността на асоциациятаи да работят за осъществяването на целите му,

- да издигат авторитета на асоциацията, да помагат за увеличаване на нейното имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоричат на целите му и го злепоставят,

- да внасят в установените срокове годишния членския внос, предвидената в устава встъпителна вноска и при възможност да правят доброволни вноски.

Чл. 14. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 15. Членовете на асоциацията имат право да овластят трето лице да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет. В тези случаи те носят отговорност за неизпълнението на техните задължения от страна на овластеното лице.

Чл. 16. За задълженията на асоциацията нйните членове носят отговорност само до размера на направените доброволни вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА ЧЛЕНСТВОТО

 

Чл. 17. Членството в асоциацията се прекратява:

- с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на асоциацията,

- с поставянето под пълно запрещение, респ. прекратяване на юридическата личност на член на асоциацията,

- с изключването

- при отпадане

- с прекратяване на асоциацията.

Чл. 18. Член на асоциацията може да бъде изключен с решение на общото събрание по предложение на Управителния съвет, когато:

- нарушава предвидените в чл. 13 задължения. Нарушение на задължението за плащане на годишен членски внос е налице при незаплащане в срок на 2 годишни членски вноски. Годишните членски вноски са дължими до 30 - ти април на годината, за която се отнасят.

- извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в асоциацията несъвместимо.

а) По решение на ОС при определени по-леки нарушения на устава, на нарушителя се дава двуседмичен срок за изправяне на нарушението. Ако това не се случи в този срок нарушителят се изключва незабавно.

При маловажни случаи на нарушения по чл. 13 управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложение за изключване.

Чл. 19. Отпадане се констатира, когато член на асоциацията е преустановил участието си в дейността и, като не е присъствал на повече от три последователни заседания на общото събрание и нарушава задължението за плащане на годишен членски внос. Нарушение на задължението за плащане на годишен членски внос е налице при незаплащане в срок на 2 годишни членски вноски.

Горното обстоятелство се констатира от Управителния съвет по документите на асоциацията, който докладва отпадането на общото събрание и го отразява в документацията.

Чл. 20. При прекратяване на членството асоциацията не дължи връщане на доброволно направените имуществени вноски, членски внос и встъпителна вноска.

 

 

ОРГАНИ НА  УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 21. Върховен орган на асоциацията е общото събрание, негов управителен орган е управителен съвет.

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 22. Общото събрание се състои от всички членове на асоциацията. Членовете и могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

 

 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

Чл. 23. Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на асоциацията,

2. приема правилник за дейността на председателя на управителния съвет, извършване и отчитане на стопанската дейност, декларации и пр.

3. избира и освобождава представителя на УС, както и целия управителен съвет,

4. приема и) изключва членове,

5. взема решение за откриване и закриване на клонове.

6. взема решение за участие в други организации,

7. взема решение за преобразуване и ли прекратяване на асоциацията,

8. приема основни насоки и програма на дейността на асоциацията,

9. приема бюджета на асоциацията,

10. приема решения относно дължимостта и размера на встъпителните вноски, годишния членски внос и на имуществените вноски,

11. приема отчета за дейността на управителния съвет,

12. отменя решенията на другите оргени на асоциацията, които противоречят на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на асоциацията,

13. взема решения по всички други въпроси, поставени в неговата компетентност от закона или настоящия устав,

14. взема решения за разпореждане с недвижими имоти на асоциацията или обременяването им с тежести.

 

 

СВИКВАНЕ

 

Чл. 24. Общото събрание се свиква на заседание от управителния съвет на асоциацията не по-малко от веднъж в годината.

Чл. 25. Инициативата за свикването има УС. Една трета от членовете на асоциацията имат право да поискат от председателя на УС да свика общото събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

 

 

 

 

ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ

 

Чл. 26. Поканата следва да бъде писмена, по пощата, електронната поща, факс и да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се поставя на видно място за обявления на адреса на управление на асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден. Чл. 27. Най - малко един месец преди насрочения ден за провеждане на общо събрание писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на асоциацията и да се предоставят на всеки член при поискване.

 

 

КВОРУМ

 

Чл. 28. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото членове да се явят.

 

 

ГЛАСУВАНЕ

 

Чл. 29. При гласуване всеки член на асоциацията има право на един глас.

Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

 

 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл. 30. Член на асоциацията няма право на глас при решаване на въпроси отнасящи се до юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

 

РЕШЕНИЯ

 

Чл. 31. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство /50% плюс 1 глас от присъстващите/. Решенията по чл. 23 т. 1,7 и 14 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

 

ПРОТОКОЛ

 

Чл. 32. За всяко заседание на общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на общото събрание се завеждат в нарочна книга.

Всеки член, присъствал на общото събрание има правода следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

 

 

КОНТРОЛ

 

Чл. 33. Всеки член на асоциацията, управителният съвет и прокурорът могат да сезират съда по регистрацията на асоциацията, да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението но не по-късно от една година от датата на приемането му.

 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Чл. 34. Управителният съвет на асоциацията, се състои минимум от 5 (пет) и съответно нечетен брой членове.

 

 

МАНДАТ

 

Чл. 35. Управителният съвет и неговият председател се избират за срок от 3 (три) години, като може да бъде преизбиран неограничено.

 

 

ПРАВОМОЩИЯ

 

Чл. 36. Управителният съвет е орган за оперативно управление, който:

1. представлява асоциацията, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове,

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание,

3. разпорежда се с имуществото на асоциацията при спазване изискванията на този устав,

4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджета,

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на асоциацията,

6. определя реда и организира извършването на дейността на асоциацията, включително тази в обща полза, и носи отговорността за това,

7. определя адреса на асоциацията,

8. приема правила за работа,

9. приема нови членове на асоциацията и прави до общото събрание предложение за изключване на членове,

10. взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на общото събрание на асоциацията.

 

Чл. 37. Управителният съвет провежда заседания не по-малко от веднъж на три месеца.

Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Заседанията му могат и да не се протоколират.(отпада)

 

Чл. 38. Решенията на УС се взимат с обикновено мнозинство. При присъствие на четен брой членове, гласът на председателя на УС има решаващо значение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 39. Председателят на управителния съвет:

1. представлява асоциацията пред трети лица,

2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание и управителния съвет,

3. заверява документите, издавани от името на асоциацията,

4. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет,

5. назначава, уволнява и упражнява дисциплинарна власт по отношение на работниците в асоциацията.

 

 

КЛОНОВЕ

 

Чл. 40. С решение на общото събрание на асоциацията се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището и.

Чл. 41. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя.

Чл. 42. Клоновете водят книги за дейността си и най-малко веднъж годишно управителят на клона представя пред УС на асоциацията отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 43. Председателят на УС заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговоте правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на общото събрание.

 

 

ИМУЩЕСТВО

 

Чл. 44. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

 

 

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

 

Чл. 45. Източниците на средства на асоциацията са встъпителни вноски, годишен членски внос, доброволните имуществени вноски на членовете, дарения и завещания на ценни книжа, движими и у недвижими вещи, авторски и др. права, направени от български и чуждестранни юридически и физически лица, както и собствена стопанска дейност, предвидена в настоящия устав.

 

 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 46. Асоциацията извършва следната допълнителна стопанска дейност:

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство или внос; учебно-квалификационни, издателски, рекламни, информационни и други услуги и дейности незабранени от закона.

Асоциацията няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвидена в настоящия устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на асоциацията.

Извършването на горните дейности се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

Асоциацията не разпределя печалба.

 

 

РАЗХОДВАНЕ  НА ИМУЩЕСТВОТО

 

Чл. 47. Асоциацията може да разходва имуществото и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този устав.

 

 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

 

Чл. 48. Асоциацията може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобзазуването става с единодушие.

 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 49. Асоциацията се прекратява:

1. по решение на общото събрание,

2. по решение на съда по седалището в случаите на чл. 13 ал. 1 т. 3 от ЗЮЛНЦ.

 

 

ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 50. При прекратяване на асоциацията се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

 

 

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

 

Чл. 51. Ако общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на сдружението и разпределя между членовете съобразно направените от тях имуществени вноски, а ако такива не са правени -поравно.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Този устав е приет на учредителното събрание за създаване на сдружение с нестопанска цел "АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА СТОКИ ЗА ДЕТЕТО В БЪЛГАРИЯ", проведено на  14.11.2006г. в София.

§ 2.   Списъкът на учредителите, подписали устава да се счита за неразделна част от този устав.

§ 3.   За неуредените в този устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.