Начало / Новини и събития / Новини от нас / Становище на Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения A+ A-

Новини от нас

 
 

Становище на Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения

06 Януари 2014 - 11:55

На заседание, проведено на 28 ноември 2013 г., Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения разгледа предложението за промяна в Закона за данък върху добавената стойност с намаляване до 0 % на ДДС ставката върху стоките за деца от 0 до 3 години№ ПГ-339-01-6, внесено в Народното събрание на 30 август 2013г. от инициативен комитет чрез Национална гражданска инициатива.
В заседанието на комисията участваха: Евелина Бетова - член на Инициативния комитет на националната гражданска инициатива; Валентина Минева - член на Инициативния комитет на националната гражданска инициатива; Антония Григорова - консултант на инициативата; Мина Янкова - началник отдел в дирекция „Данъчна политика" в Министерство на финансите; Лъчезар Борисов - началник отдел „Управление и преструктуриране на държавното участие" в Министерство на икономиката и енергетиката; Валентин Груев - директор на дирекция „Индустриално отношение и управление на държавното участие" в Министерство на икономиката и енергeтиката, както и представители на граждански организации и движения.
Националната гражданска инициатива, която е организирана от Асоциацията на търговците на стоки за детето в България бе представена от Евелина Бетова.
С внесената подписка в подкрепа на инициативата чрез исканата промяна в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за намаляване до 0 % на ДДС ставката върху стоките за деца от 0 до 3 годишна възраст се предлага да се подкрепи комплекса от мерки за преодоляване на негативните демографски тенденции в страната.
Към подписката са представени протокол от учредителното събрание на Националната гражданска инициатива от 29 май 2013 г.; списък на участниците в учредителното събрание; придружително писмо; статистически и аналитични данни в подкрепа на предложението.
В съответствие с изискванията на чл. 45, ал. 1 и чл. 48, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Учредителното събрание е било организирано от 55 граждани с избирателни права, като е спазен тримесечния срок за провеждане на подписката.
От представения протокол за резултатите от извършената проверка на подписката на Националната гражданска инициатива от главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие се установяват 17 182 броя проверени записи, като от тях 11 586 броя са на гражданите с коректно вписани данни, 5596 броя на некоректните записи, в т.ч. 5397 броя на записите с грешни данни, 121 броя на повторените записи, 28 броя на лица под 18 години, 44 броя на лица, които не са български граждани и 6 броя на починали лица.
Доколкото в закона липсва разпоредба, която да ограничава броя на подписите, необходими за внасяне на подписката, може да се направи заключение, че тя отговаря на законовите изисквания.
Във връзка с направеното чрез Националната гражданска инициатива предложение в Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения са постъпили писмени становища от Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на финансите и Комисията за защита на потребителите.
Министерство на икономиката и енергетиката не подкрепя предложението за промяна в Закона за данък върху добавената стойност за намаляване на ДДС ставката върху стоките за деца от 0 до 3 години. Изразява се позиция, че практиката на прилагане на Закона за данък добавена стойност от момента на въвеждането му показва, че намалението на ставките не води до намаление на крайната цена на стоките и услугите. Предупреждава, че в случай на промяна на ставката за стоки, предназначени за деца на възраст от 0 до 3 години, подобни промени ще бъдат поискани и от други браншове, което ще повлияе на държавния бюджет.
В представеното писмено становище подробно са изброени мерките за стимулиране на раждаемостта и отглеждането на деца, залегнали в Програмата на правителството на Република България. 
Министерство на финансите изразява позиция, че политиката в областта на ДДС-законодателството е насочена към запазване на единна ставка на данъка. 
Въвеждането на намалена ставка на данъка за определени доставки на стоки и услуги от първа необходимост или към социално полезни стоки не може да се разглежда изолирано. Необходимо е преценката да бъде извършена в контекста на данъчната и другите политики на страната. Изразява се категорично мнение, че единната стандартна ставка на данъка е гаранция за постигане на неутралност и избягване на икономически изкривявания, свързани с прилагането на намалени ДДС ставки в определени отрасли или към определени категории стоки, като в този смисъл намалените ставки на ДДС не са достатъчно подходящ инструмент за постигане на икономически, екологични или други цели на държавна политика. 
Комисия за защита на потребителите заявява, че не може да изрази становище по предложенията на Националната гражданска инициатива, тъй като няма компетентност в този род обществени отношения.

В хода на дискусията участие взеха народните представители Тотю Младенов, Георги Горанов и Христо Монов. 
Те изразиха позиция, че облекченията за семейства с деца от 0 до 3 години може да бъдат реализирани чрез подобряване и разширяване на системата от социални услуги, които да бъдат ползвани пряко от тях. 
В случая Националната гражданска инициатива, предмет на обсъждане съдържа предложения за законодателни промени в Закона за данък върху добавената стойност, поради което следва да бъде разгледана като предложение за промени, но не и като законопроект.
В Конституцията изчерпателно са посочени субектите с право на законодателна инициатива - Министерски съвет и всеки народен представител. 
В началото на месец ноември 2013 г. Народното събрание прие промени в Закона за данък върху добавената стойност, свързани с хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.
Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения се обедини около становището, че не подкрепя предложението за намаляване до 0 % на ДДС ставката върху стоките за деца от 0 до 3 години № ПГ-339-01-6, внесено в Народното събрание на 30.08.2013 г. от Инициативен комитет чрез Национална гражданска инициатива.

От друга страна предложението за промяна в Закона за данък върху добавената стойност с намаляване до 0 % на ДДС ставката върху стоките за деца от 0 до 3 може да бъде реализирано чрез правото на законодателна инициатива на всеки един народен представител.
Въз основа на гореизложеното и след проведено гласуване, Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения, с 8 гласа „за", 0 „против" и 0 „въздържал се", предлага на Народното събрание да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е
На основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България, във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Народното събрание
Р Е Ш И:
1. Предоставя предложението за намаляване до 0 % на ДДС ставката върху стоките за деца от 0 до 3 години № ПГ-339-01-6, внесено в Народното събрание на 30.08.2013 г. от Инициативен комитет чрез Национална гражданска инициатива заедно със становището на Комисията на народните представители във връзка с правото им на законодателна инициатива по чл. 87, ал. 1 от Конституцията.
2. Становището на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения да се предостави на Министъра на финансите и на народните представители. Мая Манолова
Председател на Комисията
за взаимодействие с граждански 
организации и движения