ПРАВИЛНИК 
ЗА РАБОТАТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ПРИ АТСДБI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Помирителната комисия при УС на АТСДБ е изпълнителен орган, чиято задача, в изпълнение на принципите на Устава и Хартата на ценностите и е да регулира евентуални конфликти, свързани с предмета на дейността им, между членовете на Асоциацията и членове и нечленуващи в нея. 

II. ОБЛАСТ НА ДЕЙСТВИЕ НА КОМИСИЯТА. 

Комисията приема разрешаването на определен конфликт при: 
1. Писмено известие от страна на един или повече членове на Асоциацията за наличие на такъв и подробности по него. 
2. Когато същият застрашава интересите на трети страни или на цялата Асоциация и бранша. 

III. НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА КОМИСИЯТА. 

1. Комисията се запознава на нарочно заседание със съответния случай. От заседанието се води протокол. 
2. Комисията се среща поотделно със страните по конфликта. 
3. Комисията изготвя свое становище съгласно съществуващите закони в страната, добрите практики и традиции в бранша. Становището се взима с болшинство 50%+1 глас. 
4. Комисията запознава спорещите страни на нарочно заседание със становището си. 
5. В случай, че не се достигне до споразумение, комисията докладва казуса и развитието му в УС, а когато е необходимо и на Общо събрание за приемане на съответните организационни или законови мерки, ако това е необходимо. 
6. Когато член на комисията е страна в конфликт, предмет на решаване от нея, той не участва в обсъждането и вземането на решение. 
7. Комисията уведомява членовете на Асоциацията за всяко свое решение на Общото събрание и чрез интернет страницата и. 

IV. ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ СЕ НАМЕСВА В СЛУЧАЙ, ЧЕ: 

1. Един или повече членове на Асоциацията /или бранша/ уронват доброто търговско име или търговска марка на друг с думи или действия пред трети лица /клиенти или доставчици и т.н./ или вменяват несъществуващи качества и функции на други марки или продукти, с което причиняват вреда на трети лица от бранша. 
2. Един или повече членове причиняват преки материални щети с думи или действия на друг субект от Асоциацията /бранша/ - независимо, че събитието подлежи на обследване от страна на съответните държавни органи. 
3. Един или повече членове на Асоциацията нарушават договорни условия /цени, отстъпки, начин на плащане и т.н./ за определен регион, населено място или квартал, и провалят по този начин усилията и работата на други, работещи на същия микропазар. 
4. Един или повече членове на Асоциацията /бранша/ използват принуда спрямо друг, с цел налагане на определени търговски условия. 

Настоящият правилник подлежи постоянно на усъвършенстване, в зависимост от развитието на бранша и практиката на комисията.