ХАРТА 
на ценностите на Асоциацията на търговците на стоки за детето в 
БългарияВодени от стремежа си за правилно и хармонично развитие на отрасъла като част от икономиката на страна-член на ЕС, членовете на Асоциацията приемат следните критерии за система от етични професионални ценности: 

* Асоциацията със своите действия е реален представител на интересите на отрасъла и носи морална отговорност за протичащите в него процеси. 

* Асоциацията е инициатор и движеща сила на модернизирането и развитието на отрасъла като част от икономиката на страна-член на ЕС. 

* В Асоциацията се спазва режим на преференциални взаимоотношения между членовете и общи критерии за оценка на процесите и субектите извън нея. 

* За членовете на Асоциацията са неприемливи нелоялните начини за конкуренция, действията, увреждащи доброто търговско име, търговска марка и доверието в стоките на който и да било субект от отрасъла. 

* Единствената надпревара в която участват членовете на Асоциацията е тази за спечелването на доверието на клиента. 

* Членовете на Асоциацията се подчиняват на приетите от нейните форуми правила за регулиране на евентуални професионални конфликти. 

* Асоциацията е средище на постоянно повишаване на професионалната квалификация и членовете и са с най-високата такава в отрасъла. 

* Асоциацията подпомага изпаднали в затруднено положение, вследствие на форсмажорни обстоятелства, свои членове чрез създадените за това механизми. 

Хартата на ценностите на Асоциацията на търговците на стоки за детето в България е постоянно развиваща се, успоредно на промените в отрасъла, система и е приета след обсъждане на Общо събрание на АТСДБ на 12.12.2006г.